Scrabblenieuws

8 maart 2008

Algemene vergadering 2008

Op 7 maart organiseerde het NTSV-bestuur in Sint-Amandsberg de jaarlijkse algemene vergadering. De opkomst was bedroevend: slechts 29 van de 66 effectieve leden waren aanwezig. Zij vertegenwoordigden 17 van de 33 aangesloten clubs. In totaal hadden 17 afwezige leden een volmacht gegeven, waardoor met 46 op 66 vertegenwoordigde leden zeer nipt voldaan werd aan de tweederdemeerderheid die nodig is om de geagendeerde statutenwijzigingen te kunnen behandelen.

De samenstelling van de raad van bestuur zal geen wijzigingen ondergaan. Rita Meurrens, Henk Jongepier, Rita De Swaef en Mitt Donckerwolcke werden herverkozen. Er daagden geen nieuwe kandidaten op. Wel werd in de huishoudelijke reglementen bepaald dat de bestuurders een beroep kunnen doen op commissies die zich ontfermen over thema's als informatievoorziening (NTSV-site, Woordenaar, nieuwsbrieven), systeembeheer (NTSV-computerapparatuur), organisatie (coördinatie van interclubs en kampioenschappen). Het werk zal zo kunnen gedragen worden door meerdere schouders.

Tot aan de pauze kende de vergadering een zeer vlot verloop. Het punt over taalkwesties dat vorig jaar voor heel wat commotie had gezorgd, passeerde vlot de revue. Bertrand De Bouvere, voorzitter van de taalcommissie (OTC), bevestigde nogmaals dat er op 1 januari 2009 een nieuwe SWL van kracht zal worden. Deze zal op drie vlakken verschillen van de editie 2007. Zo zullen voor het eerst de negenletterwoorden opgenomen worden. Verder zullen de woorden uit de Jaarboeken Taal 2007 en 2008 beoordeeld en grotendeels toegevoegd worden tot de scrabblewoordenlijsten. En tenslotte zullen daarnaast ook nog minstens 500 zeer gebruikelijke, doch in Van Dale ontbrekende puur Nederlandse woorden hun intrede doen in de scrabblewereld. Tot deze laatste maatregel zag de OTC zich verplicht omdat Van Dale deze woorden -ondanks een eerder gedane belofte- niet heeft opgenomen in het Taalrapport 2008. In de media heeft uitgeverij Van Dale duidelijk te kennen gegeven dat de modewoorden uit de Taalrapporten niet automatisch zullen weerhouden worden bij de samenstelling van de volgende elektronische Van Dale. Worden ze dan ook terug geschrapt uit de SWL? Op vraag van Ronny Rutten bevestigde Bertrand De Bouvere dat de OTC niet van plan is om de geschrapte woorden uit de SWL te verwijderen. Hiermee zou tegemoet gekomen worden aan een schrijven van Stefaan Roels waarin hij tezamen met een tiental andere topspelers ervoor pleit om de opnamepolitiek (toevoegen en schrappen van woorden) te herzien. Bertrand beloofde tevens aan de vergadering dat in de OTC opnieuw overleg zal gepleegd worden over het taalforum. Hij had er als voorzitter in ieder geval geen probleem mee dat de agendapunten en de verslagen van de OTC-vergaderingen aan geïnteresseerden worden bezorgd. Afwachten wat de OTC daaromtrent beslist.

Na de pauze stond de behandeling van de huishoudelijke reglementen op het programma. Hieronder vind je de meest in het oog springende beslissingen.

Mandaten in de raad van bestuur zijn voortaan van onbepaalde duur. Voorheen kreeg een bestuurslid een driejarig mandaat. Wanneer er meer dan zeven kandidaten voor de zeven bestuurszetels blijken te zijn, zal de algemene vergadering bij stemming kunnen aangeven wie de uitverkorenen zijn.

Indien een interclub of kampioenschap om redenen van overmacht niet zou kunnen beëindigd worden (elektriciteitspanne, bomalarm, ...) , dan wordt over de geldigheid van de wedstrijd door de raad van bestuur beslist. Het voorstel van Littera en Et*cetera om in die gevallen eerder heil te zoeken in een arbitrair criterium, gebaseerd op bv. het aantal reeds gespeelde beurten of het aantal nog resterende letters, werd niet weerhouden.

Op vraag van rankingverantwoordelijke Julien Struyve stelde het bestuur voor om het gebruik van de programma's Score (van Gert Serneels) en Jury (van Jan De Ridder) te verbieden bij nacontroles. Juliens argumenten konden de aanwezige computerkenners niet overtuigen. Het verbod dat het bestuur wou instellen werd niet aanvaard. Aan Julien zal gevraagd worden in welke format hij de uitslagen wil aangeleverd krijgen.

Klachten van deelnemers over jurybeslissingen zullen voortaan nog enkel door de organisatoren zelf kunnen beslecht worden. De raad van bestuur kan hooguit om advies gevraagd worden, maar de uiteindelijke beslissing zal door de organiserende club genomen worden. Op verzoek van Littera krijgt die club slechts 14 dagen de tijd om een eindstandpunt te bepalen.

Alhoewel op basis van de handelswetgeving de aankoop en verkoop van beurtbriefjes volledig vrij is, stelde de raad van bestuur voor om de verhandeling ervan tussen NTSV-clubs aan banden te leggen. De verkoop van zelfvervaardigde beurtbriefjes aan Nederlandse SBNL-clubs en andere niet-NTSV-leden kon men toelaten, de verkoop aan NTSV-leden- of clubs daarentegen wou men verbieden. Er werd bij dezen gestreefd naar de instelling van een alleenverkooprecht. Alle tegenargumenten ten spijt besloot een kleine meerderheid - er waren veel onthoudingen- om de tekst van het bestuur te volgen. Vooral Ronny Rutten liet blijken dat hij niet gelukkig was met het feit dat het NTSV een wettelijk recht door middel van huishoudelijke reglementen uitholt. Door het bestuur zal worden nagegaan of het nieuwe reglement te rijmen valt met de wetgeving terzake.

Het bestuur heeft naar aanleiding van een reglementsvoorstel van Littera en Et*cetera beloofd om alle clubs een kans te geven om als gastheer te fungeren van het individueel kampioenschap, de clubbekerwedstrijd, het IRK, de interland en het NTSV-toernooi. Sinds enkele jaren had het bestuur een voorkeur voor Oosterzele laten blijken. Andere geïnteresseerde clubs bleven zo verstoken van voordelen als drankverkoop en besparing op transportkosten. Voorlopig wordt de te volgen werkwijze niet in reglementen vastgelegd. De Limburgse clubs waren tevreden met de uitgesproken intentieverklaring dat één en ander in de toekomst anders zou worden aangepakt. Op de volgende algemene vergadering zal alleszins een evaluatie gebeuren.